Regulamin imprezy

StartRegulamin imprezy
Rozwiń

PIKNIK NA ZDROWIE

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu:

 1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 4. Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem, w szczególności osoby:
  • nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających,
  • zachowujące się agresywnie, niszczące mienie,
  • stwarzające zagrożenie dla innych uczestników imprezy,
  • wnoszące na teren imprezy przedmioty i środki określone w pkt 3 regulaminu.
 5. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą ujmowane w celu oddania Policji.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  • natychmiast powiadomić pracowników ochrony lub organizatorów imprezy,
  • unikać paniki,
  • stosować się do poleceń i komunikatów pracowników ochrony, służb ratowniczych i Policji,
  • w sposób spokojny i opanowany kierować się poza teren objęty zagrożeniem,
  • nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.
 7. W czasie trwania imprezy, na jej terenie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych oraz zakaz parkowania.
 8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
 9. Wizerunki osób przebywających na terenie imprezy mogą zostać utrwalone przez organizatora na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiały te pozostają do dyspozycji organizatora.

Organizator – Gdański Uniwersytet Medyczny

Jak dojechać?

Zobacz kampus