Regulamin imprezy

Rozwiń

PIKNIK NA ZDROWIE

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu:

1. Organizatorami Pikniku na Zdrowie zwanego dalej Piknikiem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, Hevelianum, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zwane dalej Organizatorami.
2. Piknik odbywa się 8 czerwca 2019 r., w godzinach 11.00-16.00 na terenie Hevelianum, w miejscu wyznaczonym przez Organizatorów (główny plac Hevelianum, tzw. majdan).
3. Wszystkie osoby uczestniczące w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu: a) Uczestnicy Pikniku zobowiązani są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. b) Uczestnicy Pikniku mogą przebywać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatora. c) Osoby przebywające na terenie Pikniku mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz do zaleceń pracowników Organizatorów koordynujących przebieg Pikniku. d) Na teren Pikniku zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
4. Z terenu Pikniku zostaną niezwłocznie usunięte osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem, w szczególności osoby: a) nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających; b) zachowujące się agresywnie, niszczące mienie; c) stwarzające zagrożenie dla innych uczestników Pikniku; d) wnoszące na teren Pikniku przedmioty i środki określone w pkt. 3, niniejszego Regulaminu.
5. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, będą zatrzymane w celu przekazania Policji.
6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Pikniku powinny: a) natychmiast powiadomić pracowników ochrony lub organizatorów Pikniku; b) unikać paniki; c) stosować się do poleceń i komunikatów pracowników ochrony, służb ratowniczych i Policji; d) w sposób spokojny i opanowany kierować się poza teren objęty zagrożeniem; e) nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.
7. W czasie trwania Pikniku, na jej terenie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów mechanicznych.
8. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
9. Wizerunki osób przebywających na terenie Pikniku mogą zostać utrwalone przez organizatora na materiałach fotograficznych i fil-mowych. Materiały te pozostają do dyspozycji Organizatorów.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają Regulamin korzystania z terenu parku Fort Góry Gradowej będącego w zarządzie Hevelianum z 10 lipca 2014 r. oraz Regulamin zwiedzania Hevelianum z 1 czerwca 2017 r.

Regulamin Pikniku (461 KB)

Jak dojechać?

Zobacz kampus